• تلفن: 09126352783 (عراقی)
  • ایمیل: Info@Artizen.ir
  • ساعات کاری: 08:00-18:00

طراحنقشه های ازبیلت و سازه

نقشه های اجرایی سازه بتنی و پی که از خروجی نرم افزارهای ایتبس و سیف استفاده میکنند و نقشه های اجرایی رو استخراج می کنند و با دریافت فایلهای طراحی شما، به نقشه های اجرایی با کیفیت بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 9 و ایین نامه بتن امریکا ACI تبدیل می کنیم و در کمترین زمان و قیمت به شما تحویل خواهیم داد.

  • طراحی و ارائه نقشه‌های الکتریکی و برق ساختمان
  • طراحی و تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان